Jesteś tu » SITP » przepisy i wytyczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej » przepisy
przepisy
 • Ustawa  z dnia 21 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej – tekst ujednolicony
  isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000736
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. 2015, poz. 1505)       isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001505
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010, poz. 719).
  isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101090719
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091241030
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 2117)
  isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002117
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sprawdzianu dla rzeczoznawców (Dz.U. 2015, poz 2083) isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002083
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (Dz.U. 2015, poz 1963) isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001963
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tekst jednolity
  isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000290
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690) - tekst jednolity
  isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001422
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012, poz. 462) isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836) i rozporządzenie zmieniające.
  isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990740836
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie 
  isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001853
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych                                   isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000262