Jesteś tu » SITP » o SITP » działalność SITP w 2017 r.
działalność SITP w 2017 r.
Informacja o działalności w 2017 r.

      Rok 2017 rozpoczął pięcioletnią kadencję nowych władz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, wybranych na VIII Zebraniu Delegatów Oddziałów w listopadzie 2016 roku. Na początku roku przyjęto plan działań merytorycznych, zawierający zadania określone w Uchwale Programowej VIII Zebrania Delegatów Oddziałów, dokonano wyboru delegata do Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, powołano nową Radę Izby Rzeczoznawców SITP, uzupełniono skład Rady Redakcyjnej kwartalnika SITP „Ochrona Przeciwpożarowa”, powołano nowego przewodniczącego Komisji Standardów i Wytycznych Projektowania Zabezpieczeń Przeciwpożarowych.

Zarząd Główny SITP, realizując konieczność dostosowania Statutu Stowarzyszenia do nowej ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, powołał komisję do spraw zmian w statucie SITP. W wyniku prac komisji zostały opracowane propozycje zmian w Statucie, wynikające z ustawy oraz z doświadczeń minionej VII kadencji, które pozwolą na usprawnienie dalszej działalności Stowarzyszenia. Przyjęcie zmian w Statucie SITP będzie przedmiotem obrad III Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Oddziałów SITP w marcu 2018 r.

W ramach współpracy z organizacjami naukowo-technicznymi za granicą, władze Stowarzyszenia odbyły szereg spotkań, w wyniku których została podjęta decyzja o przystąpieniu SITP do Stowarzyszenia Confederation of Fire Protection Associations Europe (CFPA-Europe).

W 2017 roku powiększył się stan organizacyjny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.
W Śląskim Oddziale SITP powstało nowe Koło Opole z 73 nowymi członkami. Łącznie Stowarzyszenie posiada 51 kół w 19 oddziałach. Zrzeszonych w nich członków indywidualnych było 2440 (w tym 1683 inżynierów) oraz 53 członków zbiorowych. Szczegółowe zestawienie danych statystycznych za 2017 rok o stanie organizacyjnym i działalności statutowej SITP znajduje się w tabeli poniżej.

W zakresie upowszechniania wiedzy o ochronie przeciwpożarowej w 2017 roku odbyły się zorganizowane przez oddziały Stowarzyszenia konferencje, seminaria i warsztaty. Łącznie w 4 konferencjach i seminariach międzynarodowych, 9 seminariach ogólnokrajowych oraz 12 regionalnych wzięło udział 3227 osób. Wydarzeniem naukowo-technicznym roku 2017 było zorganizowane przez Zarząd Główny wspólnie z Izbą Rzeczoznawców SITP, w nowej formule I Ogólnopolskie Seminarium - Warsztaty Projektowe - Forum Wystawców nt. „Praktyka stosowania przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej”, w gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie.
W 2017 roku przeprowadzono także 14 kursów dokształcających i doskonalących oraz szkoleń, w których uczestniczyło 213 osób.

Zarząd Główny SITP, na wniosek Przewodniczącego Komisji Standardów i Wytycznych Projektowania Zabezpieczeń Przeciwpożarowych, powołał stały Komitet Techniczny z zakresu systemów ociepleń budynków, w celu opracowania Wytycznych SITP dla ociepleń budynków ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, określające zasady i warunki techniczne: projektowania, montażu i utrzymania systemów ociepleń budynków.

We wrześniu 2017 roku odbyło się uroczyste spotkanie, na którym wręczono nagrody i dyplomy laureatom 8 edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe o tematyce ochrony przeciwpożarowej dla absolwentów wyższych uczelni, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa.
Za najwartościowszą uznano pracę inżynierską Pana Michała Wójcika absolwenta SGSP pt. „Analiza wpływu ustawienia głowicy prądownicy TurboJet 52 na rozkład średnic i intensywność zraszania w strumieniu rozpylonym”. Drugie miejsce w konkursie zdobyła Pani Sonia Ryś z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za pracę magisterską pt. „Synteza i charakterystyka hydrożeli krzemianowo-poliakrylanowych z różnymi dodatkami żelującymi”. Trzecie miejsce przyznano Panu Arturowi Musiałowi z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej za pracę licencjacką pt. „Metodyka doskonalenia zawodowego strażaków lotniskowych służb ratowniczo - gaśniczych”. Wyróżniono również dyplomami i nagrodami rzeczowymi promotorów nagrodzonych prac.

W  2017 r. kwartalnik Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa „Ochrona Przeciwpożarowa” obchodził 15-lecie swojego istnienia. W roku jubileuszu wydano już sześćdziesiąty numer czasopisma w nakładzie 2000 egzemplarzy, zawierający wiele nowatorskich elementów.

Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Sp. z o.o. (OCUP) w 2017 roku przeszedł pozytywnie audyt Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Na podstawie wyników oceny, PCA rozszerzyło zakres akredytacji dla OCUP o certyfikację według systemu 1 oceny zgodności oraz oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, w nowych obszarach regulowanych prawnie. Zarząd Ośrodka, mając na uwadze wysoki poziom świadczonych usług, opracował do wdrożenia w 2018 roku czwarte wydanie sześciu programów Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych SITP PCU-01-06 w zakresie sygnalizacji i automatyki pożarniczej, stałych urządzeń gaśniczych, wentylacji pożarowej, odporności ogniowej i reakcji na ogień, przegród przeciwpożarowych, gaśnic i konserwacji hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych.
 
W 2017 roku Zarząd Główny SITP ustanowił kolejnych 2 rzeczoznawców SITP w specjalnościach: systemy sygnalizacji pożarowej i dźwiękowe systemy ostrzegawcze. Łącznie uprawnienia rzeczoznawcy SITP posiada 86 członków Stowarzyszenia w 16 specjalnościach z różnych dziedzin ochrony przeciwpożarowej. Aktualna lista rzeczoznawców SITP jest opublikowana na stronie internetowej Zarządu Głównego SITP.

W zakresie działalności integracyjnej środowiska oddziały SITP organizowały spotkania koleżeńskie, zawody sportowe, wycieczki oraz imprezy rekreacyjne. Łącznie zorganizowano 50 imprez, w których udział wzięło 2589 członków i sympatyków Stowarzyszenia. Zarząd Główny SITP zorganizował tradycyjny XXIII Bal SITP w zabytkowej sali gmachu Warszawskiego Domu Technika NOT w Warszawie.

Stowarzyszenie kontynuowało współpracę z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Państwową Strażą Pożarną, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz organizacjami działającymi na rzecz ochrony przeciwpożarowej, w szczególności z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego.

Działalność statutowa w 2017 r.

Syntetyczny obraz działalności SITP przedstawia tabela statystyczna za 2017 rok.

.

Oddział

Ilość czł. ind.

Ilość kół

Członk.  wspier.

Konfer. / ilość osób

Wycieczki / ilość osób

Kursy / ilość osób

Imprezy koleż. / ilość osób

1 Stołeczny

320

7

17

3/270

1/49

-

3/235

2 Białystok

54

-

-

2/180

-

-

1/50

3 Gdański

78

-

6

1/43

1/17

-

9/236

4 Lubuski 47 - 1 1/25 - - -
5 Śląski

501

10

14

3/488

4/96

-

10/344

6 Świętokrzyski

88

1

-

-

1/20

-

3/95

7 Konin

24

-

2

1/28

-

-

2/38

8
Kujaw-Pom.
131
-
3
1/160
-
-
4/223
9Małopolski

358

18

1

3/604

2/77

-

3/530

10 Leszno

50

4

-

1/75

1/55

-

-

11 Lublin

-

-

-

-

-

-

-

12 Łódź

92

-

2

-

-

-

-

13 Olsztyn

78

-

1

1/200

-

-

-

14 Płock

137

3

1

-

1/36

-

5/298

15 Wielkopolski

187

4

3

3/520

2/56

1/15

4/196

16 Podkarpacki

52

-

-

-

2/69

9/150

1/30

17

Zach-Pom. 123 3 1 2/245 -
- 1/138
18 Tarnobrzeg

24

-

-

-

1/12

2/24

2/23

19 Dolnośląski

96

1

1

1/120

1/20

-

1/50

Razem w

2017 r.

2440 51 53+ 18 ZG 25/3227
(w tym OCUP:
1/130;
ZG SITP:
1/139)
17/507 14/231
(w tym
 OCUP 3/36)
50/2589