Jesteś tu » SITP » certyfikacja usług przeciwpożarowych i wyrobów budowlanych » informacja Zarządu Głównego SITP
informacja Zarządu Głównego SITP
Informacja Zarządu Głównego SITP na temat  certyfikacji  usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej i certyfikacji wyrobów budowlanych.

Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Polsce funkcjonują na zasadach wolnego rynku, czyli często jedynym kryterium wyboru oferenta jest zaproponowana przez niego cena. Inwestor nie ma możliwości wyboru najlepszej firmy usługowej, ponieważ nie istnieje żaden poważny, niezależny system oceny jakości usług w tym zakresie. Jednocześnie od dłuższego czasu obserwujemy pogarszającą się jakość usług. Sprawa jest bardzo ważna, bowiem wyroby służące do ochrony przed pożarami, między innymi: systemy wentylacji pożarowej, drzwi przeciwpożarowe, systemy sygnalizacji pożarowej, stałe systemy gaśnicze, przeciwpożarowe przegrody budowlane, gaśnice – poddawane są szczegółowym badaniom jakościowym w procedurze obowiązkowej certyfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu. Dzieje się tak, ponieważ służą one ochronie życia, zdrowia i mienia. Cały wysiłek zapewnienia wysokiej jakości i niezawodności wyrobów oraz systemów ich stosowania może pójść na marne, kiedy instalacja zostanie źle zaprojektowana, źle zamontowana lub będzie konserwowana (serwisowana) nieprawidłowo. Obowiązujące w Polsce prawo nie wymaga od usługodawców oferujących projektowanie, instalowanie lub serwisowanie często bardzo skomplikowanych systemów zabezpieczeń odpowiednich kwalifikacji ani uprawnień.

Mając na celu ochronę zleceniodawców, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP), powołało w dniu 8.04. 2004 r. Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Sp. z o.o., który 21.02.2006 r. otrzymał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Od tej daty firmy usługowe działające w zakresie ochrony przeciwpożarowej mogły występować do Ośrodka Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych (OCUP) SITP o uzyskanie certyfikatu na wykonywanie określonego zakresu usług po spełnieniu wymagań zawartych w jednym lub w kilku niżej wymienionych dokumentach "Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi",  aktualnie wg stanu z dnia 3.09.2018 r. wydanie 5.
  1. SITP PCU-01 Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej;
  2. SITP PCU-02 Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie stałych urządzeń gaśniczych;
  3. SITP PCU-03 Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie wentylacji pożarowej;
  4. SITP PCU-04 Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie odporności ogniowej i reakcji  na ogień;
  5. SITP PCU-05 Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie przegród przeciwpożarowych;
  6. SITP PCU-06 Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie gaśnic i konserwacji hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych.
Wymienione powyżej "Programy certyfikacji SITP PCU 01 - 06" objęte są akredytacją PCA. Ośrodek aktualnie prowadzi także działalność certyfikacyjną wg programów certyfikacji nie objętych akredytacją PCA:
  1. SITP PCU-07 Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie oświetlenia awaryjnego;
  2. SITP PCU-08 Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie dźwiękowych systemów ostrzegawczych;
  3. Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
Wymieniona działalność certyfikacyjna Ośrodka wg powyższych programów prowadzona jest zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.

W dniu 6 lutego 2017 r. Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych SITP złożył wniosek o rozszerzenie akredytacji o wyroby budowlane wraz ze stosowną dokumentacją do Polskiego Centrum Akredytacji.
Ośrodek w wyniku przeprowadzonych auditów przez inspektorów Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) z dniem 16.02.2018 r. otrzymał nowy "Zakres akredytacji Nr AC 124 wydanie 7" dla jednostki certyfikującej wyroby oraz "Certyfikat akredytacji NR AC 124" ważny do 20.02.2022 r.
Na podstawie w/w dokumentów PCA i na wniosek Ośrodeka Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych SITP   Minister Inwestycji i Rozwoju z dniem 3.04.2018 r. wydał Decyzję Nr 9/AU/CPR/18 o Udzieleniu Autoryzacji Ośrodkowi Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych SITP Sp. z o.o. w Poznaniu w celu notyfikacji Komisji Europejskiej i państw członkowskich Unii Europejskiej. Z dniem 1.05.2018 r. Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych SITP Sp. z o.o w Poznaniu został umieszczony w wykazie jednostek notyfikowanych pod Nr 2775 w zakresie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (CPR) .
Tym samym, zgodnie z art. 48 ust. 5 CPR, Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych SITP Sp. z o.o. został uznany za jednostkę notyfikowaną uprawnioną do realizacji zadań objętych zakresem notyfikacji, który pokrywa się z zakresem autoryzacji udzielonej decyzją Ministra Inwestycji i Rozwoju. Producenci po uzyskaniu certyfikatu stałości właściwości użytkowych mogą wyrób budowlany znakować znakiem CE.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, po rozszerzeniu zakresu akredytacji,  jako właściciel Ośrodka z dniem 21.06.2018 r. podjął Uchwałę Nr 54/18 w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Sp. z o.o. na: Ośrodek Certyfikacji Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa im. Zenona Praczyka Sp. z o.o. Po zmianie nazwy Ośrodka uchwałą Rady Nadzorczej z dniem 20.11.2018 r.  wprowadzono do stosowania  nowy znak logo.

Certyfikacja usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest dobrowolna. Mogą z niej skorzystać tylko te firmy, które swoją pozycję na rynku oraz wysoki poziom usług będą chciały potwierdzić dokumentem – certyfikatem wydanym przez jednostkę certyfikującą, niezależną od niej samej i od klienta. Jest to jedyny obiektywny sposób oceny usług przyjęty w państwach Unii Europejskiej.
Certyfikacja wyrobów budowlanych jest obowiązkowa przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego na rynek Unii Europejskiej.