Jesteś tu » SITP » certyfikacja usług przeciwpożarowych » informacje Zarządu Głównego SITP
informacje Zarządu Głównego SITP
INFORMACJA  ZARZĄDU  GŁÓWNEGO  SITP na temat  certyfikacji  usług  z  zakresu  ochrony przeciwpożarowej

Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Polsce funkcjonują na zasadach wolnego rynku, czyli często jedynym kryterium wyboru oferenta jest zaproponowana przez niego cena. Inwestor nie ma możliwości wyboru najlepszej firmy usługowej, ponieważ nie istnieje żaden poważny, niezależny system oceny jakości usług w tym zakresie. Jednocześnie od dłuższego czasu obserwujemy pogarszającą się jakość usług. Sprawa jest bardzo ważna, bowiem wyroby służące do ochrony przed pożarami, między innymi: systemy wentylacji pożarowej, drzwi przeciwpożarowe,  systemy sygnalizacji pożarowej, stałe systemy gaśnicze, przeciwpożarowe przegrody budowlane, gaśnice – poddawane są szczegółowym badaniom jakościowym w procedurze obowiązkowej certyfikacji zgodności wyrobu. Dzieje się tak, ponieważ służą one ochronie życia, zdrowia i mienia. Cały wysiłek zapewnienia wysokiej jakości i niezawodności wyrobów oraz systemów ich stosowania może pójść na marne, kiedy instalacja zostanie źle zaprojektowana, źle zamontowana lub będzie konserwowana (serwisowana) nieprawidłowo. Obowiązujące w Polsce prawo nie wymaga od usługodawców oferujących projektowanie, instalowanie lub serwisowanie często bardzo skomplikowanych systemów zabezpieczeń odpowiednich kwalifikacji ani uprawnień.

Mając na celu ochronę zleceniodawców, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP), pod patronatem Polskiego Centrum Akredytacji, w końcu 2002 roku wystąpiło z inicjatywą, w wyniku której rozpoczęto prace nad wdrożeniem w Polsce systemu dobrowolnej oceny jakości usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Ich efektem było powołanie 13 listopada 2003 roku przez dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji - Specjalistycznego Komitetu ds. Usług w Zakresie Ochrony Przeciwpożarowej, w składzie zaprezentowanym w „Ochronie Przeciwpożarowej” nr 1/2004, str.32.

Specjalne zespoły robocze specjalistów opracowały dokumenty umożliwiające prowadzenie dobrowolnej certyfikacji usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 26 marca 2003 roku podczas posiedzenia Komitetu przyjęte zostały wszystkie dokumenty niezbędne dla certyfikacji usług. Jednostki organizacyjne spełniające kryteria zawarte w dokumencie noszącym nazwę „Program akredytacji jednostek certyfikujących podmioty świadczące usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do wymagań normy PN-EN 45011:2000” mogą podjąć w Polskim Centrum Akredytacji starania o uzyskanie akredytacji umożliwiającej certyfikowanie firm świadczących usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej – i uzyskać status jednostek certyfikujących. Firmy usługowe działające w zakresie ochrony przeciwpożarowej będą mogły występować do jednostek certyfikujących o uzyskanie certyfikatów na wykonywanie określonego zakresu usług po spełnieniu wymagań zawartych w jednym lub kilku niżej wymienionych dokumentach „Programu certyfikacji usług” (uwaga:uaktualnione wg staniu na 2015 r):
  1. SITP PCU-01 Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie systemów sygnalizacji pożarowej i sterowania urządzeniami;
  2. SITP PCU-02 Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie stałych urządzeń gaśniczych;
  3. SITP PCU-03 Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie wentylacji pożarowej;
  4. SITP PCU-04 Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie odporności ogniowej i reakcji  na ogień;
  5. SITP PCU-05 Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie przegród przeciwpożarowych;
  6. SITP PCU-06 Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie gaśnic i konserwacji hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych.
Komunikat uzupełniający 28 czerwca 2008 r.

W dniu 28 lutego br. odbyło się w siedzibie Polskiego Centrum Akredytacji posiedzenie Komitetu Technicznego do spraw Usług w Zakresie Ochrony Przeciwpożarowej. Z zadowoleniem przyjęto informację o zwiększającym się zainteresowaniu firm certyfikatami świadczącymi o wysokiej jakości usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej prowadzonych przez posiadaczy takich dokumentów. Komitet uchwalił zmiany w obowiązujących standardach (SITP PCU-1 do SITP PCU-6) dla firm poddających się certyfikacji. Aktualizacja dokumentów spowodowana została głównie zmianami w przepisach regulujących te zagadnienia a także wynikających z praktyki przebiegów certyfikacyjnych oraz audytów PCA podczas akredytacji i nadzoru w ośrodkach certyfikacji usług. Rozszerzono możliwości certyfikacji firm o kolejne dziedziny usług pożarniczych – uchwalono nowe standardy:
  • SITP PCU-07 Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie oświetlenia awaryjnego
  • SITP PCU-08 Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO)
Nowością jest uchwalenie pierwszego standardu z grupy specjalnych: SITP PCU -1 Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi szkoleń w zakresie bezpieczeństwa pożarowego (na razie niepublikowane)

Aktualnie certyfikację firm świadczących usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej prowadzą:Ośrodek Certyfikacji Usług Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w Poznaniu i Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie.

Certyfikacja usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest dobrowolna. Mogą z niej skorzystać tylko te firmy, które swoją pozycję na rynku oraz wysoki poziom usług będą chciały potwierdzić dokumentem – certyfikatem wydanym przez jednostkę certyfikującą, niezależną od niej samej i od klienta. Jest to jedyny obiektywny sposób oceny usług przyjęty w państwach Unii Europejskiej.