Jesteś tu » SITP » o SITP » informacje ogólne
informacje ogólne
ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ SITP

sitp.org.pl

--------------------------------------------------------------------------------
Obchody jubileuszu 40-lecia
STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA

dostęp z aktualności SITP (z lewej strony)

Klip wideo z Gali Jubileuszowej jest dostępny w TV NOT pod linkiem  
youtu.be/h2oGpD5LdVk
--------------------------------------------------------------------------------
Konta społecznościowe SITP
 
Poniżej linki:

Twitter: twitter.com/zgsitp
Facebook: www.facebook.com/ZGSITP
Linkedin: linkedin.com/company/zgsitp
--------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) est organizacją naukowo-techniczną, która została utworzona w 1983 r. W tym samym roku została przyjęta jako członek zwyczajny do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT).

Celem Stowarzyszenia jest m.in.:
* szerzenie wiedzy i postępu technicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
* popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
* wnioskowanie potrzeby weryfikacji i doskonalenia norm i przepisów
  z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
* opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
* integracja członków Stowarzyszenia.

W 2019 roku liczba członków SITP wynosiła 2286, zrzeszonych w 18 oddziałach. Zarząd Główny SITP pozyskał do wsparcia swojej działalności 6 nowych członków wspierających. Łącznie Stowarzyszenie posiadało 77 członków wspierających.

Spośród wielu form działalności Stowarzyszenia do najważniejszych należą specjalistyczne konferencje, seminaria i szkolenia z wybranych zagadnień ochrony przeciwpożarowej cechujące się bardzo wysokim poziomem merytorycznym dzięki zapraszaniu do wygłoszenia referatów najlepszych specjalistów krajowych miedzy innymi z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnych, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, a także specjalistów zagranicznych. Są one adresowane głównie do osób zajmujących się profesjonalnie ochroną przeciwpożarową w tym projektantów urządzeń przeciwpożarowych i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.             
Jednym z celów Stowarzyszenia wprowadzonych do Statutu SITP jest opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Intencją tego zapisu było umożliwienie osobom i firmom zajmującym się profesjonalnie projektowaniem, budową i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych dostępu do najnowszej wiedzy, do standardów mających status PN a opublikowanych w językach obcych oraz do rozwiązań przyjętych w innych krajach, które mogą być traktowane jako zasady wiedzy technicznej.
  
Od 2002 r. Stowarzyszenie wydaje własne czasopismo – kwartalnik Ochrona Przeciwpożarowa.                  

Stowarzyszenie jest organizacją samofinansującą się. Zasadnicza część środków na działalność statutową pochodzi ze składek członków indywidualnych i wspierających oraz z zysków wypracowanych przez Izbę Rzeczoznawców – wydzieloną jednostką gospodarczą Stowarzyszenia.
       
Działalnością Stowarzyszenia kieruje wybrany na Zebraniu Delegatów Oddziałów w 2021 r. na 5-letnią kadencję 15 osobowy Zarząd Główny. Prezesem SITP jest Krzysztof DĄBROWSKI; Sekretarzem Generalnym jest Ireneusz KOPCZYŃSKI.