Jesteś tu » SITP » o SITP » informacje ogólne
informacje ogólne
Zawiadomienie o IX ZDO SITP

Zarząd Główny SITP realizując uchwałę nr 127/20 podjętą na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2020 r. w sprawie zwołania IX Zebrania Delegatów Oddziałów SITP, celem którego będzie podsumowanie pięcioletniego okresu działalności Stowarzyszenia, wytyczenie kierunków działania na przyszłość oraz wybory nowych władz Stowarzyszenia – zawiadamia, że IX Zebranie Delegatów Oddziałów SITP odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2021 r. (piątek i sobota) w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym DELICJUSZ w Trzebawiu k/Poznania ul. Poznańska 1 www.delicjusz.pl Zebranie rozpocznie się obiadem o godz. 13.00. Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 14.00 w piątek, natomiast ich zakończenie obiadem o godz. 13.00 w sobotę. Porządek obrad IX Zebrania Delegatów Oddziałów SITP został przesłany uczestnikom w osobnej korespondencji.

Sekretarz Generalny SITP
Krzysztof Dąbrowski


--------------------------------------------------------------------------------------------------


KOMUNIKAT
Uprzejumie informujemy, że nastąpiła zmiana w adresie poczty elekronicznej Biura Zarządu Głównego SITP. Obecny adres poczty elektronicznej Biura Zarządu Głównego SITP to:
zgsitp@sitp.home.pl

Konta SITP na portalach społecznościowych

Twitter: twitter.com/zgsitp
Facebook: www.facebook.com/ZGSITP
Linkedin: linkedin.com/company/zgsitp

--------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

NOWOŚĆ WYDAWNICZA


Z satysfakcją i dumą oddajemy w Państwa ręce „WYTYCZNE PROJEKTOWANIA, INSTALOWANIA, URUCHAMIANIA, OBSŁUGI I KONSERWACJI DŹWIĘKOWYCH SYSTEMÓW OSTRZEGAWCZYCH (SITP WP-04:2021, CNBOP-PIB W-0004:2021). Jest to pierwsza tego typu publikacja na rynku polskim, przedstawiająca w skondensowanej i jednocześnie możliwie prostej formie skomplikowane i stosunkowo nowe zagadnienia związane z projektowaniem dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO). Temat ten obejmuje swoim zakresem kilka obszarów: elastyczne planowanie ewakuacji, konfigurowanie DSO, zapewnienie współpracy z innymi systemami, planowanie instalacji, elektroakustykę oraz akustykę. Publikacja pozwala nabyć konkretne umiejętności i wykorzystać je świadomie w praktyce. Autorami poradnika są osoby od wielu lat związane branżą elektryczną, nagłośnieniową, instalacyjną i akustyczną. Również w służbie powiadamiania i ewakuacji. Przy opracowaniu wytycznych wykorzystano ponad dziesięcioletnie doświadczenie CNBOP-PIB w działalności certyfikacyjnej, laboratoryjnej, naukowo-badawczej i szkoleniowej w zakresie DSO, a także doświadczenie projektowe i instalacyjne członków SITP. Wytyczne przeznaczone są w szczególności dla: projektantów, instalatorów, konserwatorów, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz funkcjonariuszy z pionów kontrolno-rozpoznawczych Państwowej Straży Pożarnej. Są również przydatne dla właścicieli i zarządców obiektów, w których zainstalowano DSO oraz dla producentów elementów tych systemów

Publikację zawierającą 260 stron można kupić w Izbie Rzeczoznawców SITP przy ul. Świętokrzyskiej 14 lok. 134 w Warszawie lub wysyłkowo, po przysłaniu karty zamówienia na adres: zgsitp@sitp.home.pl
Karta zamówienia dostępna jest w zakładce: StandardySITP  (także obok po lewej stronie)

--------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) jest organizacją naukowo-techniczną, która została utworzona w 1983 r. W tym samym roku została przyjęta jako członek zwyczajny do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT).

Celem Stowarzyszenia jest m.in.:
  • szerzenie wiedzy i postępu technicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
  • wnioskowanie potrzeby weryfikacji i doskonalenia norm i przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • podejmowanie działań dla zapewnienia wysokiej jakości usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej i udział w systemie oceny zgodności wyrobów budowlanych,
  • integracja członków Stowarzyszenia
Na koniec 2018 r. do 18 oddziałów Stowarzyszenia należało 2400 członków, w większości inżynierów zawodowo związanych z ochroną przeciwpożarową. Działalność Stowarzyszenia wspierało 71 członków zbiorowych – w większości firm działających na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Spośród wielu form działalności Stowarzyszenia do najważniejszych należą specjalistyczne konferencje, seminaria i szkolenia z wybranych zagadnień ochrony przeciwpożarowej cechujące się bardzo wysokim poziomem merytorycznym dzięki zapraszaniu do wygłoszenia referatów najlepszych specjalistów krajowych miedzy innymi z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnych ,Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, a także specjalistów zagranicznych. Są one adresowane głównie do osób zajmujących się profesjonalnie ochroną przeciwpożarową w tym projektantów urządzeń przeciwpożarowych i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jednym z celów Stowarzyszenia jest opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Intencją tego zapisu było umożliwienie osobom i firmom zajmującym się profesjonalnie projektowaniem, budową i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych dostępu do najnowszej wiedzy, do standardów mających status PN a opublikowanych w językach obcych oraz do rozwiązań przyjętych w innych krajach, które mogą być traktowane jako zasady wiedzy technicznej. Dotychczas opracowane zostały trzy standardy dot. oświetlenia awaryjnego, systemów sygnalizacji pożaru i ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. W przygotowaniu są następne opracowania.

Stowarzyszenie było inicjatorem stworzenia systemu dobrowolnej certyfikacji usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W tym zakresie działało poprzez powołany Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych w Poznaniu. W 2018 roku Ośrodek rozszerzył swoją działalność o certyfikację wyrobów budowlanych. Obecnie Ośrodek zmienił nazwę na Ośrodek Certfikacji Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa im. Zenona Praczyka.

Stowarzyszenie współpracuje z orgnizacjami międzynarodowymi działającymi na rzecz ochrony przeciwpożarowej. W 2006 r. podpisało porozumienie z Zrzeszeniem Inżynierów Pożarnictwa  (IFE - www.ife.org.uk) o współpracy i wspieraniu edukacji. W 2018 r. przystąpiło do do Stowarzyszenia Confederation of Fire Protection Associations Europe (CFPA Europe), zrzeszającego uznane krajowe organizacje ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ochrony z 18 krajów europejskich. SITP jest jedynym reprezentantem Polski w tej organizacji.

Od 2002 r. Stowarzyszenie wydaje własne czasopismo – kwartalnik „Ochrona przeciwpożarowa

Stowarzyszenie jest organizacją samofinansującą się. Zasadnicza część środków na działalność statutową pochodzi ze składek członków indywidualnych i wspierających oraz z zysków wypracowanych przez Izbę Rzeczoznawców - wydzieloną jednostką gospodarczą Stowarzyszenia.

Działalnością Stowarzyszenia kieruje wybrany na Zebraniu Delegatów Oddziałów w 2016 r. na 5.letnią kadencję 15.osobowy Zarząd Główny. Prezesem SITP jest Bronisław Skaźnik; Sekretarzem Generalnym Krzysztof Dąbrowski.

Komunikat
W zakładce: o SITP-Statut SITP znajduje się znowelizowany na III NZDO Statut Stowarzyszenia.