Jesteś tu » SITP » o SITP » informacje ogólne
informacje ogólne
NOWY KOMUNIKAT nr 1

Szanowni Państwo!

Rozwój pandemii i wprowadzone ograniczenia spowodowały, że IV Ogólnopolskie Seminarium – Warsztaty Projektowe – Forum Wystawców nie odbędą się w terminie 23 - 24 listopada 2020 roku. Do realizacji tego oczekiwanego wydarzenia w dotychczasowej lub zmodyfikowanej formule powrócimy, jeśli tylko będzie to możliwe. Wypełniając tę lukę w przekazie najnowszej wiedzy technicznej, Izba Rzeczoznawców SITP przygotowuje cykl szkoleń online, opartych na nowych standardach opracowanych przez Komitety Techniczne powołane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Tematem pierwszego szkolenia będą świeżo wydane „Wytyczne SITP WP-01:2020 OŚWIETLENIE AWARYJNE Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji”. Szkolenie odbędzie się 24 listopada 2020 roku na profesjonalnej platformie internetowej Virtual Meeting System (VMS). Program i warunki uczestnictwa w szkoleniu zostaną podane na platformie seminaryjno-konferencyjnej SITP: www.seminarium.sitp.org.pl

Krzysztof Dąbrowski
Sekretarz Generalny SITP


KOMUNIKAT nr 2

NOWOŚĆ WYDAWNICZA


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa opublikowało II nowe wydanie „Wytyczne SITP WP-01:2020 OŚWIETLENIE AWARYJNE Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji”. Wytyczne stanowią aktualne zasady wiedzy technicznej, zalecane do stosowania przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Wytyczne mogą być wykorzystane przez projektantów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawców budowlanych, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, a także właścicieli i zarządców budynków oraz producentów i wykonawców oświetlenia awaryjnego. Publikację można zakupić w Izbie Rzeczoznawców SITP przy ul. Świętokrzyskiej 14 lok. 134 w Warszawie lub wysyłkowo, po przysłaniu karty zamówienia na adres: sitp@wa.home.pl
Karta zamówienia dostępna jest w zakładce: Standardy SITP  (także obok po lewej stronie)

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) jest organizacją naukowo-techniczną, która została utworzona w 1983 r. W tym samym roku została przyjęta jako członek zwyczajny do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT).

Celem Stowarzyszenia jest m.in.:
  • szerzenie wiedzy i postępu technicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
  • wnioskowanie potrzeby weryfikacji i doskonalenia norm i przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • podejmowanie działań dla zapewnienia wysokiej jakości usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej i udział w systemie oceny zgodności wyrobów budowlanych,
  • integracja członków Stowarzyszenia
Na koniec 2018 r. do 18 oddziałów Stowarzyszenia należało 2400 członków, w większości inżynierów zawodowo związanych z ochroną przeciwpożarową. Działalność Stowarzyszenia wspierało 71 członków zbiorowych – w większości firm działających na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Spośród wielu form działalności Stowarzyszenia do najważniejszych należą specjalistyczne konferencje, seminaria i szkolenia z wybranych zagadnień ochrony przeciwpożarowej cechujące się bardzo wysokim poziomem merytorycznym dzięki zapraszaniu do wygłoszenia referatów najlepszych specjalistów krajowych miedzy innymi z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnych ,Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, a także specjalistów zagranicznych. Są one adresowane głównie do osób zajmujących się profesjonalnie ochroną przeciwpożarową w tym projektantów urządzeń przeciwpożarowych i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jednym z celów Stowarzyszenia jest opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Intencją tego zapisu było umożliwienie osobom i firmom zajmującym się profesjonalnie projektowaniem, budową i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych dostępu do najnowszej wiedzy, do standardów mających status PN a opublikowanych w językach obcych oraz do rozwiązań przyjętych w innych krajach, które mogą być traktowane jako zasady wiedzy technicznej. Dotychczas opracowane zostały trzy standardy dot. oświetlenia awaryjnego, systemów sygnalizacji pożaru i ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. W przygotowaniu są następne opracowania.

Stowarzyszenie było inicjatorem stworzenia systemu dobrowolnej certyfikacji usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W tym zakresie działało poprzez powołany Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych w Poznaniu. W 2018 roku Ośrodek rozszerzył swoją działalność o certyfikację wyrobów budowlanych. Obecnie Ośrodek zmienił nazwę na Ośrodek Certfikacji Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa im. Zenona Praczyka.

Stowarzyszenie współpracuje z orgnizacjami międzynarodowymi działającymi na rzecz ochrony przeciwpożarowej. W 2006 r. podpisało porozumienie z Zrzeszeniem Inżynierów Pożarnictwa  (IFE - www.ife.org.uk) o współpracy i wspieraniu edukacji. W 2018 r. przystąpiło do do Stowarzyszenia Confederation of Fire Protection Associations Europe (CFPA Europe), zrzeszającego uznane krajowe organizacje ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ochrony z 18 krajów europejskich. SITP jest jedynym reprezentantem Polski w tej organizacji.

Od 2002 r. Stowarzyszenie wydaje własne czasopismo – kwartalnik „Ochrona przeciwpożarowa

Stowarzyszenie jest organizacją samofinansującą się. Zasadnicza część środków na działalność statutową pochodzi ze składek członków indywidualnych i wspierających oraz z zysków wypracowanych przez Izbę Rzeczoznawców - wydzieloną jednostką gospodarczą Stowarzyszenia.

Działalnością Stowarzyszenia kieruje wybrany na Zebraniu Delegatów Oddziałów w 2016 r. na 5.letnią kadencję 15.osobowy Zarząd Główny. Prezesem SITP jest Bronisław Skaźnik; Sekretarzem Generalnym Krzysztof Dąbrowski.

Komunikat
W zakładce: o SITP-Statut SITP znajduje się znowelizowany na III NZDO Statut Stowarzyszenia.